Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Broučci

V naší třídě je zapsáno 27 dětí, z toho je 16 chlapců a 11 děvčátek, ve věkovém rozložení  od 3 let do 7 let. Většina z nich navštěvuje MŠ již druhý rok a děti jsou na prostředí zvyklé, adaptované. Umožňujeme i pobyt sourozeneckých dvojic. Ve výchovně vzdělávací práci dále navazujeme na získané poznatky, dovednosti a zkušenosti dětí, upevňujeme je a dále rozvíjíme.
Nabízením přiměřeného množství rozmanitých podnětů rozvíjíme dětskou hru tak, aby se děti cítily bezpečně a jejich prožívání bylo plnohodnotné.K tomu jsou určeny hrové koutky ve třídě (stavebnicový, pracovní a výtvarný, pokojíček s kuchyňkou) i možnost využití prostorné herny.

 

V oblasti rozvoje pohybových aktivit se, kromě běžných činností , zaměřujeme na maximální využití přirozené potřeby pohybu jednotlivých dětí podle individuálních potřeb a schopností. Děti mají možnost volného výběru nářadí a náčiní, které je dětem přístupné v herně. Jsou jim stanovena pravidla, která se odvíjí od bezpečnosti dětí při pohybových aktivitách. Cílem těchto hravých pohybových činností je naučit děti obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti, prostorové orientaci, zlepšení kvality pohybu, koordinace a držení těla ve spojení s hudbou (rytmizovaná lokomoce - hudebně pohybové hry, taneční a pohybové improvizace) s využíváním hudebního nástroje (klavír) i reprodukované hudby.

 

Naším cílem je také naučit děti samostatně organizovat volné pohybové aktivity - dohodnout se na společné činnosti s kamarádem, vzájemně spolupracovat, pomáhat si, umět organizovat, ale i podřídit se, dodržovat daná pravidla pro maximální využití prostoru, respektovat pravidla bezpečnosti. Zařazováním psychomotorických her chceme děti vést k pocitu sounáležitosti, potřebě vzájemné pomoci a hlavně radosti z pohybu.Z dalších pohybových aktivit nabízíme dětem možnost seznámit se se základy bruslení (v zimním období) a plavání ( v jarním období). Vítáme možnost spolupráce s rodiči i při organizování některých pohybových aktivit (např. bruslení) , za což mají naše velké díky.

 

Přejeme si, aby děti byly ve své třídě spokojené, měly své jistoty i možnosti, kdy se mohou individuálně projevovat. K tomu přispívá kamarádská, laskavá atmosféra, kterou vytváří kolektiv dospělých, doplněná o důslednost, pochopení a porozumění k potřebám dětí i rodičů. Rodiče mají možnost k individuálním rozhovorům, konzultacím o výchově i postupu vzdělávání jejich „Broučků".

                         DĚKUJEME ZA ŠIKOVNÉ DĚTI A JEJICH RODIČE

 

Akce třídy:

- bruslení (od poloviny listopadu do konce března)

- plavecký výcvik (od poloviny dubna do poloviny června)

- vystoupení na MěÚ -"Vítání občánků", "Jubilanti"

- spolupráce s Alcedem a MěÚ: "Týden mobility - Den bez aut"

- spolupráce s Alcedem(ekologické centrum) : "Den stromů", "Den Země"

- divadla v MŠ, v Lidovém domě(ZŠ Ohrada)

- návštěvy dětské knihovny, Dětský den v MŠ ve spolupráci s OS Luháček a SZŠ  

   Vsetín(popř.SPŠS)

- rozloučení s předškoláky, projekt :"Karneval ve školce", vánoční besídka, besídka ke Dni matek

- třídění odpadu ve třídě do daných malých kontejnerů,přenášení do velkých barevných kontejnerů

- pěstování a rychlení bylinek, květin

 

[[[video1]]]

© 2012 NOWONET media, s.r.o.