Mateřská škola Luh Vsetín

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

Rychlý kontakt

tel. školka: +420 571 431 788
tel. jídelna: +420 571 431 789

e-mail: msluh@seznam.cz

MOBIL 737931240

Sluníčka

Včeličky

Broučci

Rybičky

Motýlci

 

Keramika - dílčí projekt (Rybičky)

Dílčí projekt: vypracovaný pro potřeby MŠ LUH „Keramika předškolních dětí v třídě Rybičky“

 

Děti z třídy Rybiček navštěvují keramickou dílnu v ZŠ Luh po dob 2 vyučovacích hodin v týdnu.

 

 

 

„Nejdůležitější je práce – tvorba – na konečném výsledku už tolik nezáleží. Vás bude obohacovat čas, který strávíte při práci s hlínou. Už vám nebude připadat, že se svět řítí kupředu, je podivný a často vás stresuje. Proto vás nyní zvu, abyste vstoupili do jiného světa, který je starobylejší a pomalejší a podstatné je v něm právě toto – postupovat pomalu, uklidnit se, nezabývat se hodnocením a vytvářet předměty z hlíny – a dělat to jenom pro sebe“ (Acero Raúl).

Keramika - její název pochází z řeckého slova ceramos = hlína. První zmínky o keramice zaznamenáváme v paleolitu (starší doba kamenná, asi 50 000 let př. n. l.). Při keramické tvorbě potřebujete všechny čtyři živly – zemi, vodu, vzduch a oheň. A abych ještě nezapomněla – také tvořivé ruce. Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá k rozvíjení jemné motoriky, ale také vede k tvůrčím schopnostem dětí, jejich představivosti a fantazii. Každý výrobek dětí je nezaměnitelný originál, který nese otisky práce jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou, práci s plátem…), to vše na základě věkových možností. Děti se seznámí s vlastnostmi keramické hlíny, osvojí si techniky jejího zpracování a rozvinou svoji fantazii a tvořivost. „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím“ (Confucius). Zároveň se děti při práci s keramikou naučí některé pro ně dostupné

techniky dekorování keramických výrobků včetně engob a glazování. Při práci s keramikou děti mají možnost projevovat se rovněž po stránce výtvarné. „Výtvarné projevy dítěte jsou jakýmsi hmatatelným svědectvím o jeho duševním vyspívání – dělají radost rodičům a i psychologové je studují se zvláštním zalíbením. Vypovídají totiž o světě dítěte mnohdy to, co ono samo slovy ani vyjádřit nemůže“ (Z. Matějček). Prostřednictvím keramiky děti nepřímo navracíme zpět k přírodě. Vedeme děti k poznání, že hlína má neomezenou životnost, může se recyklovat a používat opakovaně. Má i velice široké spektrum využití, zejména nám dává úžasný haptický zážitek. „Práce s hlínou je nejstarší druh lidského vytváření a existovala ještě dříve, než ji byl člověk schopen pojmenovat“ (M. Adamcová).

Co všechno sledujeme a rozvíjíme u dětí v průběhu keramické dílničky?

Cíle:

 

* rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky

* posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)

* rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

* rozvoj kulturně estetických dovedností - výtvarných

* rozvoj prostorové představivosti

* rozvoj pravolevé orientace

* rozvoj a užívání smyslů

* rozvoj vytváření základů pro práci s informacemi

 

Očekávané výstupy:

 

* ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

* vyjadřovat svou tvořivost a fantazii

* postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

* prožívat radost ze zvládnutého

* přijímat pozitivní ocenění

* těšit se z příjemných zážitků

* zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (práce s keramickou hlínou)

* zacházet šetrně s pomůckami

* vnímat umělecké podněty

* záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 

Nabídka činností:

 

* práce s keramickou hlínou, manipulace s keramikou, plastelínou, slaným těstem, vizovickým těstem

* seznámení se s materiálem a pomůckami (keramická hlína, glazura, šlikr, engoba)

* práce s keramickou hlínou (experimentování, koule- krouživý pohyb mezi dlaněmi, váleček- přímý pohyb rukou, vytahování detailů, spojování částí- šlicování, otisky, vymačkávání, vytlačování do formy)

* práce s glazurou – stékavé glazury, trhlinové glazury, engobou- zdobení - dekorování

* výrobky- rybičky, zvonky, hvězdy, miska, hrníček na tužky, postavička, fantazijní výtvory………….

 

Pitný režim: pití zajistí dětem paní učitelka, kdo chce, může si pití z domu přinést.

Při práci v keramické dílně dochází k prožitkovému učení. Snažíme se i v keramické dílně o propojení emocionální složky osobnosti dítěte s rozvojem intelektuálním a sociálním. Zážitky z keramické dílny zůstávají v dětech uloženy velmi dlouho a zkušenosti si sebou nesou děti životem, neboť jsme je aktivně prožily. Zhotovené výrobky si děti odnášejí domů pro radost. „Uši věří jiným, oči sobě, kdežto ruka, jazyk a mysl drží se věci přímo, proto musíme hledět, aby věci byly přenášeny od sluchu k zraku a odtud do rukou“ (J. A. Komenský).

 

Vypracovala: Bc. Jarmila Olšáková

© 2012 NOWONET media, s.r.o.